[:en]21st Century Skills Training Seminar for Youth empowerment in Kisumu[:it]21st Century Skills Training Seminar per i giovani di Kisumu[:el]Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις δεξιότητες του 21ου αι. για την ενδυνάμωση των νέων στο Κισούμου[:]

[:en]Following the visit to Kenyatta University in Nairobi, WE AfriHug team moved to Kisumu, the third largest Kenyan city.

In partnership with the local NGO Resource Hub for Development – RHD, the team had the chance to interact with the students of Nyamasaria Secondary School, in order to implement the 21st Century Skills Training Seminar to empower local youth.

On the 18th of January 2018, WE AfriHug team together the Ambassador of the project in Kenya, Lina Mkoji took the bus from Nairobi to Kisumu to implement the activities planned. Benjamin Onyango, member of the NGO, warmly welcomed the team and led them to the R.H.D. premises. There, Peter Kosgey Okeyo, Director of R.H.D. and Amos Oketch Odera, member of the NGO, discussed with the team in details about the ongoing projects and their future goals. The meeting was held in a multicultural and friendly environment and they had the chance to know each other better and confront different experiences and opinions about education.

Ruth Kasina Otwaroh, the contact person of the team in Kisumu, is a teacher in Nyamasaria Secondary School and a volunteer of R.H.D. She joined the meeting and offered to host the whole team at her place. A great sense of hospitality and sharing defined the relationship between the partners who are now ready to implement in action the first 3-day training seminar about the 21st Century Skills. Through a non-formal approach to education, our team met High-school students in order to raise the awareness and empower them with soft skills for the 21st century, such as Communication & Collaboration, Creativity, Critical thinking, Problem Solving, Social and Cross-Cultural skills.

On 19th of January the students gathered in the classroom to meet WE AfriHug team and RHD, and to start to explore together what they would experience in those three days. Soon the activities planned started: 50 students were divided in two groups to start working together.

Each of the team tried hard to know “where is their power”: each of us has some abilities but sometimes it is hard to recognize them, even if it is extremely important, in order to develop self-confidence. This was actually the aim of this activity, learn how to appreciate our power and see how this can be useful for the whole group, so as to define an identity in the group itself. Then they experienced how to cross an “Acid River” just with few pieces of wood, the aim of this activity was for the students to learn how to collaborate and increase their team spirit in order to achieve the goal set in the activity.

In the end of the day, not only the students but also the trainers were satisfied with the implemented activities. Students enjoyed their time together because this experience gave them the chance to know better themselves but also their schoolmates, they had the chance to express themselves, think critically, solve problems and collaborate with each other.

Looking forward to meet again the day after, the WE AfriHug team and the students said goodbye, with the certainty that a new great day was about to come. The day after started early in the morning at 8.30am. They welcomed everybody with some energizer games so as to wake everybody up and create a positive mood before to start with the activities planned.  

In less than one hour everybody was already at work. The previous day was just the beginning and new challenges had to be faced. They challenged themselves into unusual activities, such as, passing through a “Spider-Web” without touching the ropes or overcome an “Electric Fence” avoiding to be electrified. The groups had to elaborate strategies in order to achieve the challenging goals, and after multiple trials and failures they did it.

One more day was gone and WE AfriHug mission in Nyamasaria Secondary School had just one day left.

On the 21st of January, students gathered again all together with the trainers in the premises of the school so as to start the activities planned. On the last day they were asked to take part to a role-playing game. They were journalists and, divided in groups of 4 or 5 people, they were asked to create the front page of their newspaper and then present it to the others in order to convince them to buy it, so it had to be attractive and teasing and as much realistic as possible. Fake news were inserted to make things a bit more interesting. This activity aimed once more to develop Communication, Collaboration, Public Speaking skills, since the group itself had to choose the topic and decide how to proceed the elaboration, but also Critical Thinking. It aimed to explain them that not everything should be given for granted and to learn to wonder. “Ask yourself Why and mature your own opinion” was the hidden message and they perfectly caught it.

The morning together passed fast and it was the time for these students to receive their certificates: Interacting in a multicultural environment, they had the chance to acquire new knowledge and skills, and putting themselves in first line they brilliantly achieved it.

WE AfriHug mission was finally over. The team is extremely satisfied and grateful for having the possibility to co-work with the people from R.H.D. [:it]Dopo la visita alla Kenyatta University a Nairobi, i volontari di WE AfriHug si sono spostati a Kisumu, la terza città più grande del Kenya.

In collaborazione con la associazione non governativa RHD – Resource Hub for Development, il team ha avuto la possibilità di interagire con gli studenti della Nyamasaria Secondary School, per realizzare un seminario di tre giorni sulle Skills del 21esimo secolo.

Il 18 Gennaio il team di WE AfriHug con l’Ambasciatrice dle progetto in Kenya, Lina Mkoji, hanno preso l’autobus da Nairobi a Kisumu per realizzare le attività previste. Benjamin Onyango, componento della ong, ha calorosamente accolto i volontari e li ha portati nell’ufficio della associazione. Lì, hanno incontrato Peter Kosgey Okeyo, Presidente di RHD e Amos Oketch Odera, membro della ong, per confrontarsi sugli attuali progetti della associazione, ma anche i piani per il futuro. L’incontro si è realizzato in un contesto multiculturale e amichevole e tutti hanno quindi avuto la possibilità di conoscersi meglio e confrontarsi sulle pregresse esperienze degli uni e degli altri, e sulle diverse idee di istruzione e educazione.

Ruth Kasina Otwaroh, la persona di contatto per WE AfriHug team in Kisumu, è un’insegnante presso la Nyamasaria Secondary School e volontaria per RHD. Non solo ha raggiunto i suoi colleghi unendosi al incontro, ma si è anche personalmente offerta di ospitare l’intero team a casa sua. Un grande senso di ospitalità e condivisione ha definito la relazione tra le due parti che ormai sono pronte a mettere in azione il primo seminario di tre giorni sulle Skills del 21esimo secolo, tipo Comunicazione&Collaborazione, Creatività, Pensiero Critico, Problem Solving e Skills Cross Culturali.

Il 19 Gennaio gli studenti si sono riuniti per conoscere il progetto WE AfriHug e RHD per cominciare ad esplorare insieme le esperienze i programma per loro nei successivi tre giorni. In poco tempo le attività sono iniziate e i 50 studenti sono stati divisi in due gruppi per cominciare a lavorare insieme.

Entrambi i gruppi hanno lavorato sodo per scoprire “Where’s my power”: ognuno di noi ha delle qualità ma a volte è difficile sapercele riconoscere anche se questo è estremamente importante per sviluppare l’autostima. Questo era lo scopo dell’attività, imparare ad apprezzare ognuno i propri pregi e capire come questi potessero essere utili per il gruppo stesso, anche per definire ognuno la propria identità all’interno del gruppo. Poi si sono sfidati nell’attraversare l”Acid River” solo delle pedane di legno, il cui scopo era per gli studenti quello di imparare a collaborare in uno spirito di squadra per raggiungere un obiettivo comune.

Alla fine della giornata, non solo gli studenti, ma anche i trainers erano soddisfatti delle attività realizzate. I ragazzi hanno condiviso momenti insieme facendo tesoro di questa esperienza anche perché hanno avuto la possibilità non solo di conoscere meglio se stessi ma anche i propri compagni si scuola, potendosi esprimere liberamente e imparare a lavorare insieme.

Ansiosi di vedersi ancora il giorno dopo, WE AfriHug team e gli studenti si sono salutati, con la certezza che un nuovo grandioso giorno sarebbe presto arrivato. Il giorno seguente, infatti, è cominciato presto, alle 8.30. WE AfriHug ha accolto i ragazzi con qualche energizer e della buona musica così da svegliare anche gli ultimi addormentati e creare un ambiente positivo prima di cominciare la giornata.

In meno di un’ora erano tutti già a lavoro. Il giorno precedente non era che l’inizio e nuove sfide aspettavano di essere affrontate. Si sono misurati con attività piuttosto inusuali, come la “Spider-Web” senza toccare le corde circostanti, o superare una “Electric Fence” senza rimanere elettrificati. I gruppi dovevano elaborare strategie funzionali per raggiungere il proprio scopo, e dopo molti tentativi e fallimenti ce l’hanno fatta.

Un altro giorno era passato e la missione di WE AfriHug nella Nyamasaria Secondary School è giunta quasi al termine.

Il 21 January ancora una volta gli studenti si sono incontrati con i trainer nei pressi della scuola per cominciare al più presto la giornata insieme. L’ultimo giorno è stato chiesto loro di predere parte ad un gioco di ruolo. Dovevano impersonare dei giornalisti e, divisi in gruppo di 4 o 5 persone, dovevano preparare la prima pagina di un giornale e presentarla poi agli altri gruppi per convincerli a “comprare il loro giornale”, pertanto doveva essere accattivante e quanto più realistico possibile. Per rendere la sfida un pò più interessante sono state segretamente inserite delle notizie false. Anche questa attività come le precedenti mirava a lavorare su competenze come Comunicazione e Collaborazione, ma anche Public Speaking dal momento che dopo aver scelto l’argomento da trattare il gruppo doveva anche procedere con una rielaborazione. Non meno importante anche lo sviluppo di Pensiero Critico. Un’attività che mira a spiegare loro che non tutto dovrebbe essere dato per scontato per imparare a domandarsi “Perché” e maturare ognuno una popria opinione.

La mattinata insieme è volata via ed era giunto il momento per gli studenti di riceve i loro certificati. Interagendo inun contesto multiculturale, hanno avuto l’occasione di acquisire nuove conoscenze e competenze, e mettendosi in gioco, il processo è stato fluido.

La missione di WE AfriHug è ormai conclusa. Il team è pienamente soddisfatto e grato per aver avuto il privilegio di collaborare con le meravigliose persone di RHD e gli studenti della Nyamasaria Secondary School.[:el]Μετά από την επίσκεψη στο Kenyatta University στο Ναϊρόμπι, η ομάδα του WE AfriHug μετακινήθηκε στο Κισούμου, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κένυας.

Σε συνεργασία με την τοπική ΜΚΟ η ομάδα είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους μαθητές του Λυκείου Nyamasaria, με στόχο να εφαρμόσει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα για να ενδυναμώσει τους νέους.

 

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, η ομάδα του WE AfriHug μαζί με την πρεσβευτή του προγράμματος στην Κένυα Lina Mkoji, πήραν το λεωφορείο από το Ναιρόμπι στο Κισούμου για να εφαρμόσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Ο Benjamin Onyango, μέλος της ΜΚΟ, υποδέχθηκε θερμά την ομάδα και τους οδήγησε στις εγκαταστάσεις του R.H.D. Εκεί, ο Peter Kosgey Okeyo, διευθυντής του R.H.D. και ο Amos Oketch Odera, μέλος της ΜΚΟ, συζήτησαν με την ομάδα λεπτομερώς τα προγράμματα που τρέχουν καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια. Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα διαπολιτισμικό και φιλικό περιβάλλον και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και να ανταλλάξουν διαφορετικές εμπειρίες και γνώμες σχετικά με την εκπαίδευση.

Η Ruth Kasina Otwaroh, η οποία είναι ο άνθρωπος επικοινωνίας από την ομάδα στο Κισούμου, είναι δασκάλα στο λύκειο Nyamasaria και εθελόντρια στο R.H.D. Συναντήθηκε με την ομάδα και προσέφερε τη διαμονή σε όλη την ομάδα στο σπίτι της. Η θερμότητα της φιλοξενίας ήταν εκείνη που αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ των συνεργατών που τώρα είναι έτοιμοι να θέσουν σε εφαρμογή το πρώτο τριήμερο training seminar για τα skills του 21ου αιώνα.

Βασιζόμενοι στη μη τυπική εκπαίδευση, η ομάδα μας συνάντησε μαθητές λυκείου με σκοπό να ενημερωθούν και να ενδυναμωθούν με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία, η δημιουργηκότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. Στις 19 Ιανουαρίου, οι μαθητές μαζεύτηκαν στην αίθουσα για να γνωρίσουν την ομάδα του WE AfriHug και το RHD, για να ξεκινήσουν να εξερευνούν μαζί την εμπειρία αυτών των 3 ημερών. Σύντομα, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες ξεκίνησαν: 50 μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί.

Κάθε μία από τις ομάδες προσπάθησε σκληρά να βρε ‘ τη δική της δύναμη’. Κάθε ένας από εμάς έχει ικανότητες αλλά κάποιες φορές είναι δύσκολο να τις αναγνωρίσουμε, ακόμη κι όταν είναι εξαιρετικά σημαντικό, για να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση. Αυτός ήταν και ο στόχος της δραστηριότητας αυτής, να μάθουν δηλαδή πως να εκτιμούν τη δύναμή τους και να δουν πως αυτή μπορεί να είναι χρήσιμο για όλη την ομάδα, έτσι ώστε να βρουν και την ταυτότητα της ομάδας. Μετά από αυτό, ήρθαν σε επαφή με τη δραστηριότητα ‘Acid River’, μονάχα με κάποιες σανίδες ξύλου, με σκοπό να μάθουν οι μαθητές πως να συνεργάζονται και να καλλιεργήσουν ομαδικό πνεύμα με σκοπό να πετύχουν το στόχο που είχε τεθεί στη δραστηριότητα αυτή.

Στο τέλος της ημέρας, όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτές έμειναν ευχαριστημένοι με τις δραστηριότητες. Οι μαθητές πέρασαν ευχάριστα την ώρα τους, καθώς αυτή η εμπειρία τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και να εκφραστούν ελεύθερα, να αποκτήσουν κριτική σκέψη και φυσικά να συνεργαστούν μέσω αυτής της διαδικασίας.

Με ανυπομονησία για την επόμενη μέρα, η ομάδα του WE AfriHug και οι μαθητές αποχαιρετίστηκαν , με τη σιγουριά ότι μία καινούρια μέρα θα ξεκινούσε. Αυτή η μέρα ξεκίνησε νωρίς το πρωί, στις 8:30. Καλωσόρισαν όλη την ομάδα με κάποια παιχνίδια, προκειμένου όλοι να αποκτήσουν ενέργεια και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα πριν ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Σε λιγότερο από μία ώρα, όλοι είχαν πιάσει δουλειά. Η προηγούμενη μέρα ήταν απλώς η αρχή και τώρα είχαν δημιουργηθεί νέες προκλήσεις. Οι προκλήσεις από μόνες τους μέσα στις ασυνήθιστες δραστηριότητες, όπως εκείνη του ‘Ιστού Αράχνης’, χωρίς να μπορούν να ακουμπήσουν οι μαθητές τα σκοινιά ή περνώντας τον ‘Ηλεκτρικό Φράχτη’, αποφεύγοντας να ηλεκτριστούν. Οι ομάδες έπρεπε να συνεργαστούν και να βρουν στρατηγικές, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους και μετά από πολλές προσπάθειες τα κατάφεραν.

Μία ακόμη μέρα είχε τελειώσει και η αποστολή του WE AfriHug, στο λύκειο Nyamasaria είχε μία μέρα.

Στις 21 Ιανουαρίου, οι μαθητές μαζεύτηκαν πάλι όλοι μαζί με τους εκπαιδευτές στις εγκαταστάσεις του σχολείου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες. Την τελευταία μέρα, οι μαθητές έπρεπε να πάρουν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων. Παρίσταναν τους δημοσιογράφους και , χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ή 5, έπρεπε να δημιουργήσουν την μπροστινή σελίδα μιας εφημερίδας και να την παρουσιάσουν  στους υπόλοιπους, προκειμένου να τους πείσουν να την αγοράσουν, οπότε έπρεπε η εφημερίδα να είναι τόσο ελκυστική όσο και ρεαλιστική. Ψεύτικες ειδήσεις μπήκαν επίσης στις εφημερίδες και έκαναν τη δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα. Αυτή η δραστηριότητα είχε ως στόχο για άλλη μία φορά να εξελίξει τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της συνεργασίας, του public speaking, από τη στιγμή που οι ίδιες οι ομάδες είχαν να διαλέξουν το θέμα και να αποφασίσουν πως να συνεχίσουν και φυσικά της κριτικής σκέψης. Στόχευε στο να εξηγήσει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως πρέπει να μάθουμε να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε. ‘Ρώτα τον εαυτό σου γιατί και η γνώμη σου θα ωριμάσει’, ήταν το μυστικό μήνυμα και μετά από αυτή τη δραστηριότητα, σίγουρα το είχαν κατά νου.

Αυτό το πρωινό πέρασε γρήγορα και ήταν η ώρα για τους μαθητές να λάβουν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης τους.: Αλληλεπιδρώντας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν καινούριες γνώσεις και δεξιότητες και να βάλουν τον εαυτό τους στην πρώτη γραμμή, κάτι το οποίο κατάφεραν.

O στόχος του WE AfriHug είχε τελειώσει. Η ομάδα ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη και ευγνώμων που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με ανθρώπους από το R.H.D.

 [:]