[:en]Kenyatta University training seminar[:it]Seminario di formazione Kenyatta University[:el]2ήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Νταρ ες Σαλαάμ[:]

[:en]After the first meeting in Tanzania, WE AfriHug team headed to Kenya, in Nairobi with the aim to conduct the second Training Seminar at Kenyatta University.

After a long journey by bus, the team was lucky to face on of biggest surpirses until this moment. The ambassador of WE AfriHug in Kenya, Lina Mkoji returned to Kenya unexpectedly in order to welcome, host and guid the restof theWEAfriHug team. Lina graduated in 2010 from Kenyatta University, having studied Hospitality and Tourism. Currently, she is studying Tourism Management under the Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Moreover, she is the Eastern Africa Regional Coordinator for the Erasmus Mundus Association.

She organized the Training Seminar with the Department of Hospitality and Tourism bringing also together other Kenyans who have been beneficiaries of Erasmus Mundus.

On the 16th of January 2018, WE AfriHug team met Dr. Esther Kagure, Kenyatta University Chairman in the department of Tourism Management. She warmly welcomed the team, showing them around the infrastructure, the different departmets of the University and all the services . Afterwards, together with the team, they arranged the last details for the Training Seminar for the next day.

On 17th of January 2018, almost 400 Students and Academic Staff attended the Training Seminar.The session was opened by Dr. Kagura who introduced the Dean of the School of Hospitality and Tourism Dr. Alice Ondigi, followed by the Registrar Academic Mr. Mutegi Mukobwa, Professor Vincent Onywera – Registrar RIO, and Professor John Okumu – DVC Academic.

So as to welcome the visitors, the University has arranged a traditional dancing welcome session with students from the Department of Arts.

The team presented to the audience the WE AfriHug project explaining its aims and objectives. Afterwards, Erasmus+ programme was presented to the students so as to get to know the opportunities offered to them through this programme. Then, Lina Mkoji and Konstantinos started the presentation of the Erasmus Mundus Association and the Joint Master Degrees offered. Sharing their personal experiences, they inspired and motivated the students to participate and take this opportunity. They explained to the students how to apply, suggesting tips on how to make their application more competitive and how to gain a scholarship.

The whole meeting was attended by Ms. Beatrice Hongo, representative of the EU Delegation in Kenya, who kindly offered her support to the University for the organization of the Training Seminar.

After the Training Seminar, a second meeting was arranged only with the Board of the University, so as to discuss further collaborations with European Universities. This meeting was also attended by Mr. Andy Barnard, First Counsellor of the European Union Delegation to the Republic of Kenya and Mrs. Elisabeth Magnes, Political Officer of the EU Delegation. WE AfriHug project was presented to the Representatives of the EU Delegation in Kenya in order to raise their awareness about the activities and the objectives of the project.[:it]Dopo il primo incontro in Tanzania, il team di WE AfriHug si è recato in Kenya, a Nairobi, con lo scopo di condurre il secondo seminario di formazione presso la Kenyatta University.

Dopo un lungo viaggio in pullman, il team è colpito dalla più grande sorpresa fino a quel momento. L’ambasciatore di WE AfriHug in Kenya, Lina Mkoji era inaspettatamente tornata in Kenya per dare il benvenuto, ospitare e guidare i ragazzi del team. Lina si è diplomata nel 2010 alla Kenyatta University di Nairobi, in Accoglienza e Turismo. Ora sta studiando Turismo e Management attraverso un Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Oltretutto è la coordinatrice per l’Erasmus Mundus Association per la regione dell’Africa dell’Est.

Lina ha organizzato il Seminario con il dipartimento di Accoglienza e Turismo portando anche altri testimoni kenyoti che hanno beneficiato del programma Erasmus Mundus.

Il 16 Gennaio del 2018, il team di WE AfriHug ha incontrato la dt.sa Esther Kagure, preside di dipartimento Turismo e Management alla Kenyatta University. Ha accolto calorosamente la squadra, mostrandogli i diversi dipartimenti dell’Università e tutti i servizi offerti. Successivamente, insieme al team, hanno organizzato gli ultimi dettagli per il seminario di formazione del giorno successivo.

Il 17 gennaio 2018, quasi 400 studenti e personale accademico hanno partecipato al seminario di formazione. La sessione è stata aperta dalla dr.ssa Kagura che ha introdotto il rettore della scuola di Accoglienza e Turismo dr. Alice Ondigi, seguita dal cancelliere accademico mr. Mutegi Mukobwa, prof.Vincent Onywera – cancelliere RIO, e il prof. John Okumu – DVC Accademico.

Per accogliere i visitatori, l’Università ha organizzato una sessione di danza tradizionale di benvenuto con gli studenti del Dipartimento delle Arti.

Il team ha presentato al pubblico il progetto WE AfriHug spiegandone obiettivi e finalità. Successivamente, il programma Erasmus + è stato presentato agli studenti in modo da conoscere le opportunità offerte loro attraverso questo programma. Lina Mkoji e Konstantinos hanno iniziato la presentazione dell’Associazione Erasmus Mundus e dei Joint Master Degrees offerti. Condividendo le loro esperienze personali, hanno ispirato e motivato gli studenti a partecipare e cogliere questa opportunità. Hanno spiegato agli studenti come applicare, suggerendo suggerimenti su come rendere la loro applicazione più competitiva e su come ottenere una borsa di studio.

All’intero incontro ha partecipato la signora Beatrice Hongo, rappresentante della delegazione UE in Kenya, che ha gentilmente offerto il suo sostegno all’Università per l’organizzazione del Seminario di formazione.

Dopo il seminario di formazione, un secondo incontro è stato organizzato solo con il Consiglio dell’Università, in modo da discutere ulteriori collaborazioni con le università europee. All’incontro hanno partecipato anche Andy Barnard, primo consigliere della delegazione dell’Unione Europea nella Repubblica del Kenya e la signora Elisabeth Magnes, funzionario politico della delegazione dell’UE. Il progetto WE AfriHug è stato presentato ai rappresentanti in Kenya per sensibilizzare alle attività e agli obiettivi del progetto.

Inoltre, il direttore del Erasmus Mundus European Master in Tourism Management, Dr. Jaume Guia, è stato chiamato via skype per discutere una futura collaborazione tra l’università Kenyatta e l’EMTM.

Questo seminario di formazione a Nairobi è stato intenso e fruttuoso, sono stati stabiliti buoni collegamenti e l’obiettivo per la squadra di costruire nuovi ponti tra i due continenti ha ora un tassello in più.[:el]H ομάδα του WE AfriHug έφτασε στο Νταρ ες Σαλαάμ στην Τανζανία στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο πρεσβευτής του προγράμματος στην Τανζανία, Stephen Ntinginya Choi, καλωσόρισε και φιλοξένησε την ομάδα. Μετά από αρκετές διαδικτυακές επικοινωνίες και συζητήσεις, είχε έρθει η ώρα για τον Stephen να αλληλεπιδράσει με την ομάδα και είχε έρθει η στιγμή για την ομάδα να προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή του Νταρ ες Σαλαάμ πριν το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Νταρ ες Σαλαάμ.  

Στις 3 Ιανουαρίου , η ομάδα αλληλεπίδρασε με το Κοσμήτορες, Διευθυντές και Ακαδημαϊκό προσωπικό για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Erasmus+, τον οργανισμό Erasmus Mundus και όλες τις ευκαιρίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το Πανεπιστήμιο του Νταρ  ες Σαλαάμ. Η Δρ. Lulu Tunu Kaaya, Διευθύντρια του γραφείου Διεθνοποίησης του πανεπιστημίου, ήταν ο σύνδεσμος μας με το πανεπιστήμιο, μας καλωσόρισε και μας παρουσίασε στο  κοινό πριν ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις. Παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για το ανθρώπινο δυναμικό του πανεπιστημίου καθώς και πιθανότητες συνεργασίας ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά και Αφρικανικά πανεπιστήμια.

Στις 4 Ιανουαρίου, το σεμινάριο ξεκίνησε στις 09.30 π.μ. και το παρακολούθησαν φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου. Στην αίθουσα Nkrumah, η ομάδα παρουσίασε το πρόγραμμα και τους στόχους του. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Erasmus+ και τα μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus Mundus , τα οποία δίνουν την ευκαιρία να παρακολουθήσεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ευρώπη και να παραλάβεις ένα δίπλωμα από διάφορα πανεπιστήμια κερδίζοντας μια διεθνή εμπειρία.  Το σεμινάριο παρακολούθησαν 250 άτομα. Περίεργοι και ενθουσιασμένοι, δεν έχασαν λέξη και μοιράστηκαν τις απορίες και αμφιβολίες τους. Είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν ευκαιρίες αίτησης για υποτροφίες, έλαβαν συμβουλές και χρήσιμους συνδέσμους και υλικό για να υποβάλουν μια ανταγωνιστική αίτηση. Η παρουσία και προσωπική κατάθεση του William Nambiza, πρώην εκπροσώπου της Τανζανίας για τον οργανισμό Εrasmus Mundus έδωσε προστιθέμενη αξία στο σεμινάριο, εμπνέοντας και παρακινώντας τους φοιτητές να αιτηθούν για μεταπτυχιακά. [:]