[:en]Training Seminar about 21st Century Skills at Tamale, 600 km. north of Accra in Ghana[:it]Seminario di formazione sulle abilità del 21 ° secolo a Tamale, a 600 km. a nord di Accra in Ghana[:el]Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα στο Ταμάλε, 600 χλμ. Βόρεια της Ακκρά, στη Γκάνα[:]

[:en]One of the skills of members of our teams is adaptability, trying to grab opportunities where is possible and trying to implement more activities, that is why we decided to extend our visit in the town of Tamale and organize another Training Seminar about Skills Needed for the 21st Century in a secondary school of the local community.

After our successful participation in the STEP Forward project, we decided to stay more days in the beautiful town of Tamale and organize 3-day Non-formal Education Training Seminar for the 21st Century Skills at the Northern School of Business (Nobisco) in Tamale in cooperation with their local partner, the NGO Sedarvp Ghana.

Northern School of Business has almost 3.000 students and is located close to the city centre of Tamale. Choosing our target group of 25 students, we headed to the school on 11th of May 2018. We entered the classroom to face students waiting for us and curious about this Training Seminar, wondering who we are, where do we come from and what is this Training Seminar all about. After all these Training Seminars we have conducted in Secondary Schools we have noticed that the attitude of all the students during the first day is more or less the same, stressed and shy to talk with us, anxious if they will make it in this Training, even thinking that they will also have exams at the end of the Training!

The first day, we wanted to meet them closer, get to know their expectations and fears for these 3 days in order to meet their expectations and try all together to overcome their fears. Gaining leadership & public speaking skills, encouragement and motivation were some of their expectations for the Training while their fears were related to failure and disappointment.

During the second day, we tried to adapt all the activities according to the expectations stated the previous day, keeping in mind their fears. Leadership, public speaking, teamwork and collaboration were the main focus of the day. We could see how open the students they were becoming slowly, expressing their opinion and point of view. We had interesting discussions on significant topics such as teenage pregnancy, corruption, environmental protection and leadership, controversial issues for them. It was so interesting for us to express their opinion on those topics and have a fruitful discussion.

During the third and last day, we focused on debate, the art of persuading and public speaking skills. After a successful 3-day Training, all the students received their certificates, being happy for this kind of reward.

Promised to keep in mind all our advices and spread the word about the lessons learnt, they all lead us to the main gate of the school and said goodbye![:it]Una delle abilità dei membri dei nostri team è l’adattabilità, cercando di afferrare opportunità dove è possibile e cercando di implementare più attività, ecco perché abbiamo deciso di prolungare la nostra visita nella città di Tamale e organizzare un altro seminario di formazione sulle competenze necessarie per 21 ° secolo in una scuola secondaria della comunità locale.

Dopo aver partecipato con successo al progetto STEP Forward, abbiamo deciso di rimanere più giorni nella bellissima città di Tamale e organizzare un Seminario di formazione sull’educazione non formale di 3 giorni per le competenze del 21 ° secolo presso la Northern School of Business (Nobisco) a Tamale in collaborazione con il loro partner locale, l’ONG Sedarvp Ghana.

Northern School of Business ha circa 3.000 studenti e si trova vicino al centro della città di Tamale. Scegliendo il nostro gruppo target di 25 studenti, ci siamo diretti alla scuola l’11 maggio 2018. Siamo entrati in classe per affrontare gli studenti che ci aspettavano e curiosi di questo seminario di formazione, chiedendoci chi siamo, da dove veniamo e cos’è questo Seminario di formazione tutto intorno. Dopo tutti questi seminari di formazione che abbiamo condotto nelle scuole secondarie, abbiamo notato che l’atteggiamento di tutti gli studenti durante il primo giorno è più o meno lo stesso, stressato e timido per parlare con noi, ansioso se lo faranno in questo allenamento, anche pensando che avranno anche degli esami alla fine della formazione!

Il primo giorno, volevamo incontrarli più da vicino, conoscere le loro aspettative e le loro paure per questi 3 giorni al fine di soddisfare le loro aspettative e provare tutti insieme a superare le loro paure. Acquisire leadership e capacità di parlare in pubblico, incoraggiamento e motivazione erano alcune delle loro aspettative per la formazione, mentre le loro paure erano legate al fallimento e alla delusione.

Durante il secondo giorno, abbiamo cercato di adattare tutte le attività in base alle aspettative dichiarate il giorno precedente, tenendo presente le loro paure. Leadership, public speaking, lavoro di squadra e collaborazione sono stati al centro dell’attenzione del giorno. Abbiamo potuto vedere come aprivano gli studenti stavano lentamente diventando, esprimendo la loro opinione e il punto di vista. Abbiamo avuto discussioni interessanti su argomenti importanti come gravidanza adolescenziale, corruzione, protezione ambientale e leadership, problemi controversi per loro. È stato così interessante per noi esprimere la loro opinione su questi argomenti e avere una discussione fruttuosa.

Durante il terzo e ultimo giorno, ci siamo concentrati sul dibattito, sull’arte di persuadere e di parlare in pubblico. Dopo un corso di formazione di 3 giorni, tutti gli studenti hanno ricevuto i loro certificati, felici per questo tipo di ricompensa.

Promesso di tenere a mente tutti i nostri consigli e di spargere la voce sulle lezioni apprese, tutti ci portano al cancello principale della scuola e ci salutiamo![:el]Μια από τις δεξιότητες των μελών της ομάδας μας είναι η προσαρμοστικότητα, να αρπάζουν ευκαιρίες όπου είναι διαθέσιμες και να προσπαθούν να  διεξάγουν περισσότερες δράσεις, φια αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την επίσκεψη μας στο Ταμάλε και να διοργανώσουμε ακόμα ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα σε ένα Λύκειο της τοπικής κοινωνίας.

Μετά από την επιτυχημένη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα STEP Forward, αποφασίσαμε να μείνουμε περισσότερες ημέρες στην όμορφη πόλη του Ταμάλε και να διοργανώσουμε ένα 3ήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο βασισμένος τη μη-τυπική μάθηση για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα στο Northern School of Business (Nobisco) στο Ταμάλε σε συνεργασία με τον τοπικό συνεργάτη μας, την ΜΚΟ Sedarvp Ghana.

Το Northern School of Business έχει σχεδόν 3.000 μαθητές και βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Ταμάλε. Επιλέγοντας την ομάδα-στόχο μας των 25 μαθητών, κατευθυνθήκαμε στο σχολείο στις 11 Μαΐου 2018. Μπήκαμε στην αίθουσα και αντικρίσαμε μαθητές που μας περίμεναν, γεμάτοι περιέργεια για το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι αφορά αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο. Μετά από όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχουμε διοργανώσει σε Λύκεια, έχουμε παρατηρήσει ότι η στάση των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας είναι η ίδια, ντροπαλοί να μας μιλήσουν, αγχωμένοι εάν θα τα καταφέρουν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, ακόμα και ότι θα υπάρχουν εξετάσεις μετά το εκπαιδευτικό σεμινάριο!

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, θέλαμε να τους γνωρίσαμε καλύτερα, να μάθουμε τις προσδοκίες και τους φόβους τους για τις επόμενες 3 ημέρες με σκοπό να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες τους και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τους φόβους τους. Το να κερδίσουν ηγετικές ικανότητες & public speaking , ενθάρρυνση και κινητοποίηση ήταν κάποιες από τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό σεμινάριο ενώ οι φόβοι τους σχετίζονταν με την αποτυχία και την απογοήτευση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε όλες τις δραστηριότητες με βάση τις προσδοκίες τους , σκεπτόμενοι πάντα και τους φόβους τους. Ηγεσία, public speaking, ομαδική δουλειά και συνεργασία τέθηκαν στο επίκεντρο της ημέρας. Μπορούσαμε να δούμε πως ανοίγονταν σιγά-σιγά οι μαθητές, εκφράζοντας τη γνώμη τους. Είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με σημαντικά θέματα όπως εφηβική εγκυμοσύνη, διαφθορά, περιβαλλοντική προστασία, διαχρονικά θέματα. Ήταν τόσο ενδιαφέρον για εμάς να ακούσουμε τις απόψεις τους και να κάνουμε όλοι μαζί ένα γόνιμο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας, επικεντρωθήκαμε στο debate, στην τέχνη της πειθούς και σε δεξιότητες public speaking. Μετά από ένα επιτυχημένο 3ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, οι μαθητές έλαβαν τα πιστοποιητικά τους, ευτυχισμένοι για αυτήν την ανταμοιβή.

Υποσχόμενοι να κρατήσουν τις συμβουλές που τους δώσαμε και να διαδώσουν τα μαθήματα που πήρανε, μας οδήγησαν στην κεντρική πύλη του σχολείου και μας αποχαιρέτησαν![:]